บ้านกุดฉนวน ก่อนปีพ.ศ. 2848 เป็นหมู่บ้านเล็กประมาณ 30 - 40 ครัวเรือนมีประชากรประมาณ 200 คน ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือจึงส่งบุตร หลานที่มีอายุถึงเกณฑ์ไปเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านโป่งเกต ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งห่างจากหมู่บ้านเป็นระยะทางประมาณ 70 เส้นการสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบากดังนั้น นายอ้าย ขาวเขว้า ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นจึงได้นำพาราษฎรเข้าร้องขอต่อนายอำเภอเมืองชัยภูมิเพื่อจัดตั้งโรงเรียนในหมู่บ้านของตนเอง

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2482 นายอำเภอมาร่วมเปิดโรงเรียนให้ชื่อว่า "โรงเรียนบ้านเขว้า 1" (วัดบ้านกุดฉนวน) แต่งตั้งให้นายกง จงกลนีดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ให้นายน้อย แสงจันทร์ ดำรงตำแหน่งครู มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน โดยอาศัยศาลาการเปรียญหลังเล็กๆ เป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 1509 ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปิดทำการเรียนการสอน 4 ชั้นเรียนคือ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เล่าเรียนมาถึงปี พ.ศ. 2512 รวมเป็นเวลา 31 ปี ผู้ใหญ่บ้านพร้อมราษฎรจึงได้ร่วมกันเสียสละทรัพย์ จำนวน 5,115 บาท สมทบกับเงินงบประมาณของทางราชการ จำนวน 60,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนเตี้ย ขนาด 3 ห้องเรียนในพื้นที่ปัจจุบัน ซึ่งย้ายจากวัดมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2512 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากนั้นทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาเพื่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีกหนึ่งหลัง เป็นเงิน 126,000 บาท และเปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2512 โดยมีผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ดังนี้

1.นายกง จงกลนี ตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 24822498

2.นายสุ่ม นิรัตนพงษ์ ตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 24992514

3 นายกง ยวงทอง ตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 25152516

4.นายถนอม กระจ่างกุล ตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 25162516

5.นายสมดี อ่อนเขว้า ตำแหน่งครูใหญ่ - อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 25162530

6.นายสุโพธิ์ ปัญญาดี ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 25312533

7.นายสมชาย วรรณชัย ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ - ผู้อำนวยการ โรงเรียน พ.ศ. 25332557

8.นายประเสริฐ ปุมพมิาย ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 23 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 16 ใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โรงเรียนบ้านกุดฉนวน ตั้งอยู่ที่บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 ถนนบ้านเขว้า – โนนจาน ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170 เบอร์โทรศัพท์ 089 - 1387967

Website https://www.facebook.com/โรงเรียนบ้านกุดฉนวน "Kudchanuan school" โรงเรียนบ้านกุดฉนวนห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิประมาณ 18 กิโลเมตร การเดินทางสามารถเดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองมาถึงโรงเรียน 37 นาที

สีของโรงเรียน ชมพู – ขาว

สีชมพู หมายถึง ความรอบรู้ และความอดทน

สีขาว หมายถึง ความดี และความสำเร็จ

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2562 โรงเรียนบ้าน กุดฉนวนจัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐาน

2. พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ

3. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

4. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนรู้