นายประเสริฐ ปุมพิมาย

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

นางเยาวมาลย์ นวลงาม

ครูชำนาญการพิเศษ


นางเเสงเดือน การพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวอัจฉริยา ลาภสันเทียะ

พนักงานธุรการ


นางปัทมพร แก้วสารภูมิ

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวณัฏฐ์ชญา จ่าชัย

ครูชำนาญการพิเศษ


นางจุฬารัตน์ แก้วเกิด

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพิมพิไล บุญสุข

ครูผู้ช่วย


นายภาสกร กวางซี

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมนึก ลาภสันเทียะ

ลูกจ้างประจำ พนักงานธุรการ 4